MÀSTER

El Màster en Formació Permanent en Gestió i Coordinació d’Assaigs Clínics és un programa de caràcter propi creat per formar nous perfils professionals d’excel·lència que donin suport als i les professionals sanitaris i a les institucions i empreses implicades, per tal de respondre a l’alta demanda existent i portar a terme els assaigs amb els millors estàndards de qualitat.

La característica més distintiva d’aquest màster és que s’imparteix íntegrament en l’entorn d’un hospital terciari de primer nivell, el Campus Vall d’Hebron, líder en la realització d’assaigs clínics.

Aquest és un del principals avantatges del programa, pel fet que aquest entorn clínic permetrà a l’alumnat no només formar-se en el monitoratge dels assaigs, sinó aprendre a coordinar i gestionar íntegrament un assaig clínic des del punt de vista del suport a l’equip investigador i interactuar amb tots els agents que hi participen: professionals sanitaris (metges/es, farmacèutics/ques, infermers/es, i altres professionals sanitaris), pacients, monitors/es i/o agents promotors.

L’objectiu principal del Màster en Gestió i Coordinació d’Assaigs Clínics és formar professionals especialistes en la gestió i coordinació d’assaigs clínics amb els coneixements i les competències necessàries per gestionar íntegrament un assaig clínic des del punt de vista del suport a l’equip investigador.

El màster s’adreça a titulats i titulades universitaries de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. El perfil del candidat o candidata idoni per cursar aquest màster és una persona amb gran interès i motivació per la recerca, el desenvolupament i la innovació en l’àmbit de la biomedicina clínica translacional. El candidat o candidata ha de ser capaç de treballar cooperativament en equips multidisciplinaris i posseir una actitud creativa i emprenedora.

Sortides professionals

  • Coordinador d'assaigs clínics (Study Coordinator, SC): És un/a professional, habitualment amb formació en ciències de la salut, que treballa sota la direcció de l'investigador/a principal d'un assaig clínic, que actua com a enllaç entre el promotor de l'assaig i l'equip de recerca que porta a terme el projecte, i n'és responsable d'organitzar tots els aspectes de l'assaig clínic, i serveix de suport i supervisió.
  • Monitor/a d’assaigs clínics (Clinical Research Associate, CRA): És el/la professional capacitat amb la necessària formació i competència clínica i/o científica, elegit pel promotor, que s'encarrega del seguiment directe de la realització de l'assaig. Serveix d'enllaç entre el promotor i la/l'investigador principal, quan no concorrin a la mateixa persona. El perfil de monitor en cap cas forma part de l'equip investigador.
  • Gestor/a de projectes de recerca clínica: És el/la professional que depèn del promotor (ja sigui acadèmic o comercial) o de la organització de recerca contractada (Contract Research Organization, CRO). És el perfil responsable de liderar i coordinar l'assaig clínic o altres projectes de recerca clínica assegurant que són desenvolupats correctament en totes les etapes: des de la planificació inicial de l'estudi fins al tancament de les activitats, d'acord amb els procediments que s'estableixin al protocol de l'estudi i el pla de monitoratge, i el compliment de les Normes de Bona Pràctica Clínica i de la legislació vigent.
  • Data Entry (DE): És un/a professional de l'equip investigador que s'encarrega d'introduir les dades clíniques dels pacients que participen en un assaig clínic, des dels documents font de l'assaig al quadern de recollida de dades (ja sigui en paper o electrònic).

El programa ofereix una perspectiva amplia de l’entorn dels assaigs clínics, motiu pel qual els/les estudiants també podran acabar desenvolupant altres rols professionals vinculats a:

  • La gestió d'historials de pacients.
  • La documentació d'assaigs clínics.
  • L’assessorament en qüestions de qualitat d'assaigs clínics.
  • La planificació de protocols d'assaigs clínics.